ઉત્સાહમાં આવીને તીરંગા સાથે નઇ કરતાં આ કામ | રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સંહિતા 2022

રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સંહિતા 2022

રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સંહિતા ભારતનો ધ્વજ સંહિતાએ રાષ્ટ્રધ્વજ શ્રીલંકા માટે અમુક કાયદા તેમજ નિયમો ઘડવામાં આવેલા છે આ નિયમો તેમજ કાયદાઓ …

Read more

ગુજરાતના ચોમાસામાં ફરવા લાયક સ્થળો જાણીએ બદામના ખાવાના ફાયદા અરવલ્લીમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસે સતત 9મી વાર ‘સાફાનો રંગ’ બદલ્યો DAP ખાતરની કીટ મફતમાં મેળવો