ગુજરાત SSC પરિણામ 2023 | ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ 2023

ગુજરાત SSC પરિણામ 2023 ની જાહેરાત માટેની ચોક્કસ તારીખ અને સમય ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSHSEB) દ્વારા અગાઉથી પ્રદાન કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ ધારણા કરી શકે છે કે GSEB 10મું પરિણામ 2023 મે 2023ના 25/05/2023 ના રોજ સવારે 08:00 કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.

fe
Scroll to Top