ભરતી

SSB Bharti 2023: સશસ્ત્ર સીમા બલમાં 1638 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

સશસ્ત્ર સીમા બલ (SSB Bharti 2023) એ તાજેતરમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ, ASI સ્ટેનો, કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડ્સમેન સહિતની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીનો હેતુ કુલ 1638 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો છે, જે યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોને SSBમાં જોડાવાની મોટી તક આપે છે. જો તમે આ હોદ્દાઓ માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવો છો, તો આ લેખ તમને … Read more