ભરતી

Gujarat High Court Peon Recruitment: વર્ગ 4 ની 1499 જગ્યાઓ માટે અરજી કરો @hc-ojas.gujarat.gov.in

Gujarat High Court Peon Recruitment : ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગુજરાતની નીચલી અદાલતોમાં પટાવાલા, તવાલા, ચોકીદાર, જેલ વોર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લિફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ સહિત વિવિધ વર્ગ 4 ની જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે. આ લેખ વય મર્યાદા, લાયકાત, પરીક્ષા ફી અને વધુ સહિત આ ભરતી માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે તમામ … Read more