ભરતી

GTU Recruitment 2023: ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી ભરતી, ટીચિંગ પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (GTU Recruitment 2023) હાલમાં મદદનીશ પ્રોફેસર અને એસોસિયેટ પ્રોફેસર સહિત વિવિધ ટીચિંગ હોદ્દાઓ માટે અરજીઓ સ્વીકારી રહી છે. આ ભરતી અભિયાન શિક્ષણ ક્ષેત્રે રોજગાર મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે એક આશાસ્પદ તક રજૂ કરે છે. રસ ધરાવતી વ્યક્તિઓને 16 જૂન, 2023ની અંતિમ તારીખ પહેલાં અરજી કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. અરજી પ્રક્રિયાને સરળ … Read more