ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

GSEB Duplicate Marksheet : ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો, ઘરે બેઠા અરજી કરો

GSEB Duplicate Marksheet Download Online: ગુજરાત બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એન્ડ હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (GBSHSE) એ વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમના ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ના પ્રમાણપત્રોને ઑનલાઇન ઍક્સેસ કરવાનું સરળ બનાવ્યું છે. પ્રમાણપત્રો, જે 1952ના છે, હવે gsebeservice.org વેબસાઇટ પર વિદ્યાર્થી સેવા કેન્દ્ર પર ઉપલબ્ધ છે. પાંચ કરોડ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામના રેકોર્ડને ડિજીટલ કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી … Read more