ભરતી

GPSSB MPHW પરિણામ 2023: આન્સર કી, કટ ઓફ માર્ક્સ અને મેરિટ લિસ્ટ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહુહેતુક આરોગ્ય કાર્યકર (MPHW) પરીક્ષાના પરિણામો પ્રકાશિત કર્યા છે. સ્કોરકાર્ડ સાથે, GPSSB MPHW પરિણામ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ લેખમાં, અમે GPSSB MPHW પરિણામ 2023ની ચર્ચા કરીશું, જેમાં આન્સર કી, કટ ઓફ માર્ક્સ અને મેરિટ લિસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. GPSSB MPHW Result 2023 … Read more