ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

બટાકા અને લાલ ડુંગળી ઉગાડતા ખેડૂતો માટે સહાય, જાણો કેમ આ યોજનો લાભ લેવો