ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

પાણીની ટાંકી સહાય યોજના 2023: સરકાર દ્વારા પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે 9.80 લાખ સુધીની સહાય

ગુજરાતમાં પાણીની ટાંકી સહાય યોજના 2023 વિશે જાણો, જેનો હેતુ ખેડૂતોને ટપક સિંચાઈ દ્વારા કાર્યક્ષમ પાણીના વપરાશ માટે પાણીની ટાંકીઓ બાંધવામાં મદદ કરવાનો છે. કેવી રીતે અરજી કરવી, યોગ્યતાના માપદંડો અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાણો. પાણીની ટાંકી સહાય યોજના 2023 એ ટપક સિંચાઈના અમલીકરણ દ્વારા કરકસરયુક્ત પાણીના ઉપયોગ માટે પાણીની ટાંકીઓના નિર્માણને ટેકો આપવા માટે ગુજરાતમાં … Read more