ગુજરાત સરકારી યોજના, IN GUJARATI, Sarkari Yojana

દિવ્યાંગ બસ પાસ યોજના 2023: Divyang Bus Pass Yojana Gujarat @sje.gujarat.gov.in

|| દિવ્યાંગ બસ પાસ યોજના (Divyang Bus Pass Yojana 2023) | Divyang S.T Bus Pass, Viklang Bus Pass Online Gujarat 2023, e Samaj Kalyan || દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડ અને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરીની યોજના (૧૦૦ ટકા રાજ્ય સરકાર): ગુજરાત સરકાર દ્વારા નાગરિકોના હિતમાં ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે.  આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સામાજિક સુરક્ષા  વર્ગ … Read more