ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

Kisan Parivahan Yojana Gujarat 2023: કિસાન પરીવાહન યોજના, ખેડૂતોને માલવાહક સાધનમાં મદદ