આજે આ વિશ્વ યોગ દિવસ છે યોગ વિશે અને તે કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે વિશે કેટલીક માહિતી મેળવીએ. 

તાડાસન

તાડાસન આસનમાં સીધા ઊભા રહીને ધીમે ધીમે તમારું બધું વજન પંજાબ પર મૂકો અને એડી ઉપર મૂકો આમા સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે અને થોડા સમય બાદ આ સ્થિતિમાં ઉભા રહે છે તેને હોલ્ડિંગ  કહેવામાં આવે છે.

પાદહસ્તાસન

આ યોગમાં સીધા ઊભા રહીને આગળ નમું અને ત્યારબાદ તમારા કોષો અન્ય વાડિયા વિના તમારા અંગૂઠા અને સ્પર્શ કરો આ પછી તમારા માથાને પગ પર પરત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

હેડસ્ટેન્ડ

આ યોગ કરવા માટે વ્યક્તિને તેના માથા ઉપર ઊભું રહેવાનું રહેશે. 

ત્રિકોણાસન

આ યોગમાં પગ વચ્ચે થોડી જગ્યા  સીધો ઊભા કરીને કમર નીચેનું તેમજ ઘુંટણને વાળીને જમણા હાથની સાથે પગને પણ સ્પર્શ કરવામાં આવે છે  અને સામેના હાથથી જમણા પગના અંગૂઠાને સ્પર્શ કરો.

વજ્રાસન

આ વજ્રાસન યોગમાં બંને પગને વાળીને, કરોડરજ્જુને સીધી રાખીને, તમારા હાથને ઘૂંટણ પર રાખો.

શલભાસન

આમાં, પેટ પર સુવામાં આવે છે અને હાથ તેમજ પગ સીધા હવામાં ખુલ્લા રાખી ને આ યોગ કરવામાં આવે છે. 

ધનુરાસન

આ ધનુરાસન માં વ્યક્તિ એ પેટ પર સૂઈ ને પગ ને પકડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે અને ધનુષ્ય આકાર રચવામાં આવ્યો છે. 

ચતુરંગ દંડાસન

આ ધનુરાસન માં વ્યક્તિ એ પેટ પર સૂઈ ને પગ ને પકડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે અને ધનુષ્ય આકાર રચવામાં આવ્યો છે. 

ભુજંગાસન

આ યોગમાં પેટ, જાંઘ, ઘૂંટણ અને અંગૂઠા બધું જ જમીન પર ઉંધુ સૂઈને શરીરનો આગળનો ભાગ હાથની મજબૂતાઈ પર ઉપરની જેમ ઉંચો કરવામાં આવે છે. આમાં, હાથની કોણીઓ સહેજ વળેલી છે.

આવા ઘણા આસનો છે, જે તમારે દરરોજ શીખવા અને કરવા જોઈએ. આસન એ તમામ લોકો માટે ફાયદાકારક છે જેઓ પાતળા અને પાતળા હોય છે. આસનો કરતી વખતે વ્યક્તિએ તેની ક્ષમતા મુજબ આસનો કરવા જોઈએ, દરેક વ્યક્તિના શરીરની લચીલાતા અલગ-અલગ હોય છે અને તે તે મુજબ આસનો કરવા સક્ષમ હોય છે.