ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા માટે તક મળે તે માટે વિદેશ અભ્યાસ સંશોધન કરવામાં આવે છે.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

આ યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને પાંચ લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મળવા પાત્ર થશે.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

વિદેશ અભ્યાસ લોન વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે સ્વાઇપ અપ કરો.. 

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

 આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે વિદ્યાર્થીને બારમા ધોરણમાં 60% કે તેનાથી વધુ આવેલા હોવા જોઈએ.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

 આ યોજનાએ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

આ યોજનાએ ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક એ છ લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

વિદ્યાર્થીઓને આ અભ્યાસમાં અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તેમને આ https://gueedc.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ પર અરજી કરી શકે છે.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

આ વિભાગ દ્વારા વિદેશ અભ્યાસ લોન સાથે ભોજન બિલ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવેલ છે તે વિશે જાણવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

વિદેશ અભ્યાસ લોન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા વિશે જાણવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 

વિદેશ અભ્યાસ લોન વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે સ્વાઇપ અપ કરો.. 

વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022