ટ્યુશન સહાય યોજના

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટ્યુશન સહાય યોજના 2022 ના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયા છે.

ટ્યુશન સહાય યોજના

ટ્યુશન સહાય યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને મળે છે દર વર્ષે 15000 રૂપિયાની સહાય.

ટ્યુશન સહાય યોજના

આ યોજનાનો લાભ ધોરણ 11-12 સાયન્સ ભણતા વિદ્યાર્થીઓને મળવા પાત્ર થશે.

ટ્યુશન સહાય યોજના

ટ્યુશન સહાય યોજના નો લાભ લેવા માટે વિદ્યાર્થીને ધોરણ 10માં કે તેનાથી વધુ આવેલા હોવા જોઈએ.

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

ટ્યુશન સહાય યોજના

સ્ટેશન સહાય યોજના ની કોચિંગ સહાય યોજના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ટ્યુશન સહાય યોજના

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આ વાર્ષિક આવક 4.30 લાખ રૂપિયા તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

ટ્યુશન સહાય યોજના

ટ્યુશન સહાય યોજના એ બિન અનામતાયક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે.

ટ્યુશન સહાય યોજના

બિન અનામત આયોગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી તમામ યોજના વિશેની માહિતી જાણવા માટે

ટ્યુશન સહાય યોજના

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોને મદદરૂપ થવાનો છે.

ટ્યુશન સહાય યોજના

ટ્યુશન સહાય યોજના એ 2018-19 વર્ષમાં શરૂ થયેલી યોજના છે.

ટ્યુશન સહાય યોજના

ટ્યુશન સહાય યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી