ભારત સરકાર દ્વારા સુકન્યા સમૃધ્ધિ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે 

ભારત સરકાર દ્વારા સુકન્યા સમૃધ્ધિ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે 

આ યોજના માં 7.6% વ્યાજ મળવા પાત્ર થશે 

આ યોજના માં 7.6% વ્યાજ મળવા પાત્ર થશે 

આ યોજના એ ભારત ના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે

આ યોજના એ ભારત ના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે

જે દીકરી એ આ યોજના લાભ લેવા માટે દીકરી ની ઉંમર એ 18 વર્ષ કરતાં ઓછી હોવી જોએ  

જે દીકરી એ આ યોજના લાભ લેવા માટે દીકરી ની ઉંમર એ 18 વર્ષ કરતાં ઓછી હોવી જોએ  

આ યોજના ની સાથે બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે

આ યોજના ની સાથે બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ દિકરીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધારવાનો છે 

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ દિકરીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધારવાનો છે 

આ યોજના નો લાભ લેવા મારે દીકરી ના બઁક અકાઉંટ માં ઓછમાં ઓછા 250 રૂપિયા અને વધુમાં 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકાય છે 

આ યોજના નો લાભ લેવા મારે દીકરી ના બઁક અકાઉંટ માં ઓછમાં ઓછા 250 રૂપિયા અને વધુમાં 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકાય છે 

સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં યાએલ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એ બચત યોજના છે 

સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં યાએલ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એ બચત યોજના છે 

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો 

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો