સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ટીચિંગ આસિસ્ટન્ટની સીધી ભરતી પરીક્ષા વિના 

Large Radish

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) દ્વારા અંગ્રેજી માધ્યમમાં વિવિધ વિષયો માટે શિક્ષક સહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

Large Radish

ભરતીની સૂચના એપ્રિલ 11, 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી.

Large Radish

અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ એપ્રિલ 27, 2023 છે.

Large Radish

આ ભરતી ગુજરાતમાં સુરત સ્થાન માટે છે.

Large Radish

કુલ 7 જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ગણિત/વિજ્ઞાન માટે 4, સામાજિક વિજ્ઞાન માટે 2 અને અંગ્રેજી માટે 1 જગ્યાઓ છે.

Large Radish

પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો માટે પ્રથમ 5 વર્ષ માટે પગાર ધોરણ રૂ. 31,340 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ રૂ. 9,300 થી રૂ. 34,800 અને રૂ. 4,200ના ગ્રેડ પે અનુસાર રૂ. 35,400 થી રૂ. 1,12,400ની શ્રેણી છે.

Large Radish

ભરતી માટે પાત્રતા માપદંડ વિષયના આધારે બદલાય છે, અને ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાતમાં વિગતો શોધી શકે છે.

Large Radish

ઉમેદવારોની પસંદગી તેમના કોર્સ મેરિટ અને ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી TAT માં મેળવેલા ગુણના આધારે કરવામાં આવશે.

Large Radish

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આપેલી લિંક પરથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરીને અને સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને અરજી કરી શકે છે.

Large Radish

SMC શિક્ષક ભરતી 2023 માટે અરજી કરતા પહેલા પાત્રતાની ખાતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

Large Radish

સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023 માટે અરજી કરવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો 

Large Radish