સરસ્વતી સાધના યોજના

Green Star

આ યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીનીઓને મફતમાં સાયકલ આપવામાં આવે છે.

Green Star

આ યોજનાનો લાભ ધોરણ 9 માં ભણતી વિદ્યાર્થીને લઈ શકે છે.

Green Star

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow
Wavy Line
Wavy Line

વિદ્યાર્થીઓને સમયસર ભણવા જઈ શકે તે માટે સરકાર દ્વારા આ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.

Green Star

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે વિદ્યાર્થીનીએ ધોરણ નવ તેમજ ધોરણ 10 માં અભ્યાસ કરતી હોવી જરૂરી છે.

Green Star

ગુજરાત સરકાર દ્વારા Gujarat Saraswati Sadhana Yojana ને અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

Green Star

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશે.

Green Star

આવકની મર્યાદા 1.5 લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી હોય તેવા પરિવારની દીકરીઓને યોજનાનો લાભ મળશે.

Green Star

આ યોજના માટેની અરજી ઈ સમાજ કલ્યાણ પર કરવામાં આવે છે.

Green Star

આ યોજનામાં અરજી કરવાની વેબસાઈટ આ https://sje.gujarat.gov.in/ છે.

Green Star

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow
Wavy Line
Wavy Line

સરસ્વતી સાધના યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો 

Green Star