મફત ગેસ સિલેન્ડર યોજના: સરકાર આપી રહી છે મફત ગેસ સિલેન્ડર | પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022

મફત ગેસ સિલેન્ડર યોજના: સરકાર આપી રહી છે મફત ગેસ સિલેન્ડર | પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 2022

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા 2022 યોજના એ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 2016 માં 1 મે ના રોજ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

આ યોજનાનો લાભ એ ગરીબી હેઠળ આવતા લોકો લઈ શકે છે..

આ યોજનાનો લાભ એ ગરીબી હેઠળ આવતા લોકો લઈ શકે છે..

જે લોકો આ યોજના માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તેને મફત ગેસ કનેક્શન યોજના આપવામાં આવે છે

જે લોકો આ યોજના માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તેને મફત ગેસ કનેક્શન યોજના આપવામાં આવે છે

આ યોજના હેઠળ શરૂવાત માં ત્રણ વખત મફત માં ગેસ કનેક્શન મળવા પાત્ર થસે..

આ યોજના હેઠળ શરૂવાત માં ત્રણ વખત મફત માં ગેસ કનેક્શન મળવા પાત્ર થસે..

આ યોજના માટે અરજી કરવા માટે બીપીએલ કાર્ડ હોવું જરૂરી છે

આ યોજના માટે અરજી કરવા માટે બીપીએલ કાર્ડ હોવું જરૂરી છે

પહેલા 3 ગેસ સિલિંડર મફત આપવામાં આવશે ત્યાર બાદ ઓછા ભાવે મળવા પાત્ર થશે

પહેલા 3 ગેસ સિલિંડર મફત આપવામાં આવશે ત્યાર બાદ ઓછા ભાવે મળવા પાત્ર થશે

આ યોજન મમાટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની અધિકૃત વેબસાઇટ એ https://www.pmuy.gov.in/ છે

આ યોજન મમાટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની અધિકૃત વેબસાઇટ એ https://www.pmuy.gov.in/ છે