ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સતત 9મી વાર લાલ કિલ્લા પર રાષ્ટ્રધ્વજન ફરકાવવામાં આવ્યો.

દર વર્ષે વડાપ્રધાનના સાફામાં જોવા મળે છે વિવિધ રંગો.

વડાપ્રધાન મોદીએ વિવિધ ડિઝાઈનવાળા સાફા પહેરીને લાલ કિલ્લા પર આવ્યા હતા અને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો.

આ વર્ષે 15મી ઓગસ્ટ વધારે ખાસ છે કારણ કે આ વર્ષે આઝાદીના 75 મી વર્ષ ગાંઠ છે.

તો ચાલો આપણે વડાપ્રધાન દ્વારા સતત નવ વર્ષ સુધી કયા કયા શાખા પહેરવામાં આવ્યા હતા તે વિશે જાણી.

2014

મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસે સતત 9મી વાર ‘સાફાનો રંગ’ બદલ્યો

2015

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow
Wavy Line
Wavy Line

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow
Wavy Line
Wavy Line

2022