મોદી 9 થી 11 ઓક્ટોબર સુધી મોદી ફરી ગુજરાતની મુલાકાતે

સાપ્તાહિક કેબેટ નેટની વાતચીત બાદ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે પીએમ મોદી દ્વારા ત્રણ દિવસનો પ્રવાસ કરવામાં આવશે.

સપ્ટેમ્બરમાં મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા હતા.

હવે ઓક્ટોબરમાં મોદીએ ત્રણ દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે.

બહુચરાજી મંદિરે 200 કરોડનો નવો પ્લાન્ટ શરૂ કરશે.

10 ઓક્ટોબરના દિવસે આણંદ વલ્લભ વિદ્યાનગરના શાસ્ત્રી મેદાનમાં સભા કરશે.

ગયા મહિને મોદી દ્વારા 26,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લખાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

ગયા મહિને મોદી દ્વારા ચાર સભાઓનો સંબંધિત કરવામાં આવી હતી.