ભારત સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની યાદીની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.

જો તમે સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ આવાસ યોજના માટે અરજી કરી હોય તી તમે તેની યાદી જાહેર કરવામાં આવેલી છે.

PM Awas Yojana List 2022-23

સૌપ્રથમ તમારે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો Official એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે

PMAY-G List

સૌપ્રથમ તમારે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાનો Official એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin List 2022

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ ગયા બાદ માગવામાં આવતી પરમિશનને આપો. 

પ્રધાનમંત્રી યોજના

ત્યારબાદ માગવામાં આવતી માહિતી જેવી કે રાજ્યનું, શહેર, તાલુકો, અને ગ્રામ પંચાયતનું નામ આપવાનું રહશે.

PMAY Gramin List

બસ તમે આટલા જ સ્ટેપ્સ ને અનુસરણ કરી ને પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાની યાદી ને તપાસી શકો છો.

मुख्यमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट