પાસપોર્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન માં પાસપોર્ટ ઓફિસર અને આસિસ્ટન્ટ માટે 24 ની જગ્યા જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

પાસપોર્ટ ભરતી ની નોટિફિકેશન એ સાતમી જુલાઈ 2022 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલી હતી.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થવાની તારીખે 07 જુલાઈ 2022 છે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

Arrow
Arrow

આ ભરતીમાં પાસપોર્ટ અધિકારી અને મદદનીશ પાસપોર્ટ અધિકારી માટે પોસ્ટ જાહેર કરવામાં આવેલી છે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

આ ભરતીમાં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા એ ઓફલાઈન છે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

અરજદાર પાસે પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી માંથી ડીગ્રી કરેલી હોવી જોઈએ.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

પાસપોર્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માટે વધુ માહિતી મેળવવા માટે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ની મુલાકાત લો.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

આ પ્રતિમા અરજી કરવા માટે મહત્તમ ઉંમર એ 56 વર્ષ કે તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

આ ભરતીમાં ઉમેદવારોની પસંદગી એ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

Arrow
Arrow

પાસપોર્ટ અધિકારીને રૂપિયા 78,800 થી 2,09,200 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળવા પાત્ર થશે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

મદદનીશ પાસપોર્ટ અધિકારીને ₹67,700 થી લઈને 2,8,700 સુધી પગાર મળવાપાત્ર થશે.

પાસપોર્ટ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી