ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મફત છત્રી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે.

મફત છત્રી યોજના 

સરકાર દ્વારા ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવાના અને નાના વેચાણકરો અને વિનામૂલ્ય છત્રી તેમજ શેર કવર પૂરા પાડવા માટેની યોજના છે.

મફત છત્રી યોજના 

આ યોજના હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિનામૂલ્ય છત્રી આપવામાં આવે છે.

મફત છત્રી યોજના 

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

આ યોજનામાં અરજી કરતાં પહેલાં અરજી કરવા માટેની પાત્રતા જાણો.

મફત છત્રી યોજના 

આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

મફત છત્રી યોજના 

આ યોજનામાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 30 ઓગસ્ટ છે.

મફત છત્રી યોજના 

આ યોજનામાં એક આધાર કાર્ડ એક વિના મૂલ્ય છે તે મળવા પાત્ર થશે.

મફત છત્રી યોજના 

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

આ યોજનામાં અરજી કર્યા બાદ છત્રીએ જિલ્લા કચેરીએથી છત્રી મેળવવાની રહેશે

મફત છત્રી યોજના 

આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો ની માહિતી જાણવા માટે...

મફત છત્રી યોજના 

મફત છત્રી સહાય યોજના વિશે જાણો સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરતીમાં 

મફત છત્રી યોજના