ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના કૃષિ લોનના વ્યાજ ઉપર સબસીડી આપવામાં આવી.

ખેડૂત રાહત યોજના

ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ખેડૂત રાહત યોજના

ત્રણ લાખ સુધીની કૃષિ લોનના વ્યાજ પર 1.5 ટકા સબસીડી અપાય.

ખેડૂત રાહત યોજના

સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું કે સબવેન્શન સ્કીમ નો લાભ ખેડૂતોને મળવા પાત્ર થશે.

ખેડૂત રાહત યોજના

આ જાહેરાતે ભારતના કેન્દ્ર મંત્રી અનુરાગ ઠાકોર દ્વારા કહેવવામાં આવી હતી.

ખેડૂત રાહત યોજના

આ જાહેરાત દ્વારા બધા જ ખેડૂતો માં ખુશીનો મહાલ જોવા મળ્યો છે.

ખેડૂત રાહત યોજના

કૃષિ લોનના વ્યાજ દર પર સબસીડી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે અમારી સાઇટની મુલાકાત લો.

ખેડૂત રાહત યોજના