કોમ્પ્રેહેસિવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ યોજના

કોમ્પ્રેહેસિવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ યોજના 9 સપ્ટેમ્બર સુધી અરજી કરી શકાય છે.

આ યોજના માટેની અરજી આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલી રહી છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow

આ યોજના હેઠળ ખેતીના ખર્ચાના 50% સહાય મળવા પાત્ર થશે

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે પાંચ ખેડૂતો ભેગા મળીને સામુહિક ખેતી કરે

તો તેમને 75% સુધી સહાય મળવા પાત્ર થશે જે 50 હેક્ટર સુધી માન્ય ગણાશે.

આ વર્ષે કોમ્પ્રેહેસિવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

Arrow
Arrow

આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે આ 0288- 2571565 નંબર પર કોલ કરો.