ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી માટે વિવિધ જગ્યાઓ પર સૌથી મોટી ભરતી

ઉત્તર ગુજરાત હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી ભરતી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે...

આ ભરતીમાં ટોટલ 3,767 જેટલી ખાલી જગ્યા બહાર પડેલી છે.

આ ભરતીમાં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે.

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

Arrow
Dotted Diamond

પસંદગીની પ્રક્રિયા એ વોકીન ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવશે.

આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે hngu ની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી કરવાની રહેશે.

આ ભરતીની સુચનાએ 27 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ હતી.

આ ભરતીમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 04 સપ્ટેમ્બર 2022 છે.

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

Arrow
Arrow
Dotted Diamond

એચએનજીયુ ભરતી 2022 માં પગાર એ સરકારશ્રીના ધારા ધોરણ મુજબ નક્કી કરવામાં આવશે.

આ ભરતીમાં શૈક્ષણિક લાયકાત એ યોજીસી તેમજ યુનિવર્સિટીના નિયમ મુજબ લાયકાતની જરૂરિયાત રહેશે.

હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી ભરતી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે...

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.