ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

“ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ” ગયા રવિવારના સવાલ જવાબ જાણો.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

ગુજરાતના નાગરિકો માં જ્ઞાનનો વધારો કરવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા “ગુજરાત જ્ઞાન ગુરૂ ક્વિઝ” શરૂ કરવા આવેલી છે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Registration 2022 ચાલુ છે તે વિશે ની સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

આ ક્વિઝ એ શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

આ ક્વિઝ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ રૂપિયા 25 કરોડથી વધુના ઈનામો જીતી શકે છે.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નોના અને તેના જવાબો મેળવો

આ ક્વિઝ ના અરજી કરવાની પ્રકિયા http://www.g3q.co.in/ આ વેબસાઈટ પર થાય છે.