આજના જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના આપતા પહેલા તેમના પ્રશ્નો વાંચો

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

બધા સવાલ જવાબ જાણવા માટે 

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાત રાજ્યમાં જમીનની ખારાશ (સેલીનીટી) ઘટાડવા કેટલા જિલ્લાઓમાં યોજના ચાલે છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ (DST-GOI) હેઠળની સંસ્થા NATMOનું પૂરુંનામ શું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

સાગરખેડૂ સર્વાંગી વિકાસ યોજના હેઠળ આગામી 3 વર્ષમાં કેટલા સબસ્ટેશન સ્થપાય તેવી શક્યતા છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

ગુજરાતના કયા સ્થળને એશિયાનું સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

અમદાવાદની કઈ વીજકંપની રહેણાંક અને ઔદ્યોગિક હેતુ માટે વીજપુરવઠો પૂરો પાડી રહી છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

પાણીના ટીપે ટીપાંનો ઉપયોગ કરીને મહત્તમ ખેતઉત્પાદન કરવા પ્રેરિત કરતી યોજના કઈ છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

આઝાદ હિન્દ ફોજની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

બધા સવાલ જવાબ જાણવા માટે 

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

મિમુસોપ્સ એલેંગી (બોરસલ્લી) કયા તીર્થંકર સાથે સંબંધિત છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાત વન વિભાગના વર્ષ 2019ના વન્યજીવ વસતી ગણતરી પ્રમાણે નળ સરોવરના જળ પક્ષીઓ ( Water Birds)ની સંખ્યા કેટલી છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ડિજિટલ સેવા સેતુ હેઠળ હાલમાં કેટલી ગ્રામપંચાયતો છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

વિશ્વની અવકાશ એજન્સીઓમાં ISROનું સ્થાન કયું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

નીચેનામાંથી કયું પુસ્તક ભારત સરકાર દ્વારા ‘રાષ્ટ્રીય બાળસ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ’ હેઠળ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના હેઠળ માટીકામની પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ શો છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ‘સક્ષમ- KVK 2.0’ યોજના હેઠળ નવાં વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લાભાર્થીને એક વખત અપાતી પ્રોત્સાહનની મહત્તમ રકમ કેટલી છે ?

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ ના પ્રશ્નો