ગુજરાત બોર્ડનું 12મું પરિણામ 2023 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.

પરિણામ GSEB ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.

વિદ્યાર્થીઓ તેમનો રોલ નંબર અથવા નામ દાખલ કરીને તેમનું પરિણામ ચકાસી શકશે.

પરિણામ વિદ્યાર્થીના ગુણ, ગ્રેડ અને પાસ/ફેલ સ્ટેટસ પ્રદર્શિત કરશે.

આર્ટસ, કોમર્સ અને સાયન્સ સ્ટ્રીમ માટે અલગથી પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા પાસ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેઓને પૂરક પરીક્ષામાં બેસવાની તક મળશે.

ગુજરાત બોર્ડ પરિણામની ઘોષણા પછી સફળ ઉમેદવારોને અસલ માર્કશીટ અને ઉત્તીર્ણ પ્રમાણપત્રો જારી કરશે.

આર્ટસ અને કોમર્સના પરિણામ વિશે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વાંચવા માટે સ્વાઇપ અપ કરો