ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવે છે. 

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

આ ભરતી ની જગ્યા ગુજરાત રાજ્યમાં બહાર પાડવામાં આવેલી છે. 

www.pmviroja.co.in

આ ભરતી માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 05/08/2022

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Arrow
Arrow

આ ભરતીમાં લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે અરજી લારીને ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું રહશે. 

www.pmviroja.co.in

આ ભરતીમાં જે પણ ઉમેદવારો અરજી કરવા ઈચ્છે છે તેમને ગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પરથી અરજી કરવાની રહેશે.  

www.pmviroja.co.in

આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટેની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ છે.” https://forests.gujarat.gov.in/

www.pmviroja.co.in

આ ભરતીમાં વેટરનરી ડૉક્ટર , પ્રોજેકટ આસિસ્ટન્ટની પોસ્ટ બહાર પાડવામાં આવી છે. 

www.pmviroja.co.in

આ ભરતી માં અરજી કારવાનોઈ છેલી તારીખ એ 05/08/2022 છે. 

www.pmviroja.co.in