ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતી 2022

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત એનર્જી રિસર્ચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GERMI) માં ભરતી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. 

www.pmviroja.co.in

આ  ભરતીમાં જુનિયર પ્રોજેક્ટ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો, પ્રોજેક્ટ ઓફિસરની પોસ્ટ મળવા પાત્ર થશે.

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવતી નવી યોજના વિશે માહિતી મેળવવા અમારા સાથે whatsapp ગ્રુપ પર જોડાઓ.

www.pmviroja.co.in

Arrow
Arrow

આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે નો અધિકૃત વેબસાઇટ છે:  https://www.germi.org/current-opening.php#ActivityStart

www.pmviroja.co.in

ગુજરાત ઉર્જા સંશોધન અને વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં ભરતીમાં  છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2022 છે

www.pmviroja.co.in

આ ભરતીમાં પસંદગી પ્રક્રિયા એ લેખિત પરીક્ષા / ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે.

www.pmviroja.co.in

આ ભરતીમાં ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

www.pmviroja.co.in

 આ ભરતીમાં અરજી કરવાની તારીખ 31મી જુલાઈ, 2022, IST સાંજે 6:00 પહેલાં છે.

www.pmviroja.co.in