ભારતમાં ગેલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

આ ભરતીમાં વિવિધ પોસ્ટની બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

આ ભરતી એ 16 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી.

આ ભરતીની છેલ્લી તારીખ એ 15 સપ્ટેમ્બર 2022 છે.

આ ભરતીમાં જોબ નું સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં ગમે ત્યાં હોઈ શકે છે.

આ ભરતી એ નોન એક્ઝિક્યુટિવ માટે જાહેર કરવામાં આવેલી છે.

આ ભરતી દ્વારા 282 જેટલી પોસ્ટ બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

19 વર્ષ થી 40 વર્ષના ઉમેદવારો આ ભરતીમાં અરજી કરી શકે છે.

ભરતીમાં લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

ગેલ ભરતી 2022 વિશે વધી માહિતી માટે

ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતી નવી ભરતી કે યોજના વિશે માહિતી મેળવવા માટે અમારા સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપ પર જોડાવ.

Arrow
Arrow