ભારત પે શું છે અને લોન કેવી રીતે લેવી

BharatPe એ ભારતની અગ્રણી ફિનટેક કંપની છે

BharatPe એ ભારતની અગ્રણી ફિનટેક કંપની છે

BharatPe Application એ તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

BharatPe Application એ તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ભારત કે દ્વારા બિઝનેસ લોન ઓફર કરવામાં આવે છે ભારત પાસેથી લોન લેવા માટે તમારી પાસે બિઝનેસ હોવો જરૂરી છે.

ભારત કે દ્વારા બિઝનેસ લોન ઓફર કરવામાં આવે છે ભારત પાસેથી લોન લેવા માટે તમારી પાસે બિઝનેસ હોવો જરૂરી છે.

જ્યારે તમે BharatPe QR કોડથી સતત 1 મહિના સુધી ચુકવણી સ્વીકારો છો, ત્યારે તમારા માટે BharatPe એપમાં લોનનો વિકલ્પ ખુલે છે.

જ્યારે તમે BharatPe QR કોડથી સતત 1 મહિના સુધી ચુકવણી સ્વીકારો છો, ત્યારે તમારા માટે BharatPe એપમાં લોનનો વિકલ્પ ખુલે છે.

ભારત બે માંથી લોન લેવા માટે તમારે પહેલા સતત એક મહિના સુધી ભારતના ક્યુ આર કોડ થી ચુકવણી સ્વીકાર કરવાની રહશે, ત્યારબાદ ભારત પે એપ પર લોન નો વિકલ્પ ઓપન થશે..

BhartaPe માંથી લોન લેવા માટે CIBIL સ્કોર 700 કે તેનાથી વધુ હોવો જોએ.

BhartaPe માંથી લોન લેવા માટે CIBIL સ્કોર 700 કે તેનાથી વધુ હોવો જોએ.

આ એપ્લિકેશન દ્વારા અરજી કરનાર વ્યક્તિ ૧૦ હજાર રૂપિયાથી લઈને સાત લાખ રૂપિયા સુધીની લોન લઈ શકે છે.

આ એપ્લિકેશન દ્વારા અરજી કરનાર વ્યક્તિ ૧૦ હજાર રૂપિયાથી લઈને સાત લાખ રૂપિયા સુધીની લોન લઈ શકે છે.

ભારત બે એપ્લિકેશન દ્વારા વાર છે કે ૨૧ થી ૩૦ ટકા વ્યાજના દરે લોન આપવામાં આવે છે.

ભારત બે એપ્લિકેશન દ્વારા વાર છે કે ૨૧ થી ૩૦ ટકા વ્યાજના દરે લોન આપવામાં આવે છે.