બાબા ઓટોમેટીક સેન્ટર દ્વારા પ્રતિ બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

BARC ભરતી 2022

BARC ભરતી 2022

આ ભરતીમાં ન્યુક્લિયર રિસાયકલ બોર્ડ નર્સ તેમજ ઓફિસર જેવી વગેરે વિવિધ પોસ્ટમાં ભરતી બહાર પડેલી છે.

આપ ભરતી માં 36 જેટલી ખાલી જગ્યા બહાર પાડવામાં આવેલી છે.

આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે શૈક્ષણિક લાયકાત જરૂરી છે જે વધુ માહિતી માટે.

આ પ્રતિ માટેની અરજી અસ્તિત્વ ઓગસ્ટ 2022 થી શરૂ થયેલી છે.

આ ભરતીમાં 12 સપ્ટેમ્બર 2012 સુધી અરજી કરી શકાય છે.

આ ભરતીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની સત્તાવાર વેબસાઈટ BARC.gov.in આ છે.

આ ભરતીમાં 35,400/- થી લઈને 44,973/- થી પગાર મળવા પાત્ર થશે.

BARC ભરતી 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો.