જાણો શું છે! અગ્નિપથ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

જાણો શું છે! અગ્નિપથ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

આ યોજના માં જે લોકો અરજી કરે છે તેમને અગ્નિવીરો તરીકે સબોધવામાં આવશે

ભારતના રક્ષા મંત્રી  રાજનાથસિંહ દ્વારા 14 જૂન 2022 ના રોજ અગ્નિપથ યોજના વિશે ની માહિતી આપી

ભારતના રક્ષા મંત્રી  રાજનાથસિંહ દ્વારા 14 જૂન 2022 ના રોજ અગ્નિપથ યોજના વિશે ની માહિતી આપી

આ યોજના હેઠળ અરજી કરતાં વ્યક્તિઓને 4 વર્ષ માટે સેવા આપવાની રહશે

4 વર્ષ પછી તેમણે નોકરી છોડતી વખતે સેવા નિધિ પેકેજ પણ આપવામાં આવશે

4 વર્ષ પછી તેમણે નોકરી છોડતી વખતે સેવા નિધિ પેકેજ પણ આપવામાં આવશે

આ યોજના માં એ જ લોકો અરજી કરી શકે જેમની વય એ 17.5 વર્ષથી લઈ ને 21 વર્ષી ની હોય

આ યોજના માં એ જ લોકો અરજી કરી શકે જેમની વય એ 17.5 વર્ષથી લઈ ને 21 વર્ષી ની હોય

આ યોજના હેઠળ દર વર્ષે 45,000 યુવાઓને સેનામાં ભરતી કરવામાં આવશે

સૌ પ્રથમ ઉમેદવારોને બેસિક ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે

સૌ પ્રથમ ઉમેદવારોને બેસિક ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે

4 વર્ષની નોકરી કર્યા બાદ યુવાઓને 11.5 લાખ નું સેવા નિધિ પેકેજ આપવામાં આવે છે