ગુજરાત સરકારી યોજના, Sarkari Yojana

સરકારની જાહેરાત: વરસાદના નુકસાન માટે રૂ 2,500 થી રૂ 15,000 સુધીની સહાય