Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 04 August 2022 in English @g3q.co.in 

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ | ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા રજીસ્ટ્રેશન 2022 | ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ જવાબ | Gujarati Gyan Guru Quiz Answers | Today’s Quiz Bank | www.g3q.co.ln | Gujarati Gyan Guru Collage Quiz Questions

Gujarat Gyan Guru Quiz Questions Bank 04/08/2022 | Gyan Guru Quiz Bank 04 August

લેખનું નામગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝના પ્રશ્નો ડાઉનલોડ કરો
પેટા પ્રકારGyan Guru Quiz Bank 04 August
કયા વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છેશિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
કોના દ્વારા આ ક્વિઝ ચાલુ કરવામાં આવેલી છેગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્‍દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે
મળવાપાત્ર ઈનામ શું છે25 કરોડ શુધીનું ઈનામ મળવાપાત્ર થશે
04 ઓગસ્ટ 2022 Total Question00 to 125

Gujarat Gyan Guru quiz questions and answers pdf | Gyan guru quiz registration 2022 | g3q quiz questions and answers pdf | g3q quiz bank | Gujarat Gyan guru quiz 2022 | Gujarat Gyan guru quiz questions and answers | g3q quiz answers pdf download | g3q quiz 2022 login | www.quiz.g3q.co.in

Gujarat Gyan Guru quiz questions and answers pdf | Gyan guru quiz registration 2022 | g3q quiz questions and answers pdf | g3q quiz bank | Gujarat Gyan guru quiz 2022 | Gujarat Gyan guru quiz questions and answers | g3q quiz answers pdf download | g3q quiz 2022 login | www.quiz.g3q.co.in
Gujarat Gyan Guru quiz questions and answers pdf 

[College] Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 04 August 2022 in English

 1. How many cowsheds have been given financial assistance in Gujarat?
 2. Which scheme was launched by Hon’ble Prime Minister in September, 2019 for control of Foot & Mouth Disease in animals?
 3. In Agriculture, what is the full form of WBCIS ?
 4. What is the main objective of ‘Nipun Bharat Mission’?
 5. What name does the “HRD Ministry” have under the New Education Policy 2020?
 6. Who has been appointed as the Principal Scientific Advisor (PSA) to the Indian Government in 2022?
 7. Where is Shri Somnath Sanskrit University located in Gujarat?
 8. How many tons of carbon dioxide pollution has been reduced annually due to solar power generation in Charanka Solar Park?
 9. Under which scheme will the households identified by the SECC of 2011 be eligible for free electricity connections?
 10. When was the National Offshore Wind Energy Policy notified?
 11. What is the full form of IREDA?
 12. What is the full form of PROOF ?
 13. What is the interest rate of Inter Corporate Deposit (ICD) for 1 year to 3 years w.e.f 1st Sept. 2021?
 14. What is the amount paid by the Government of Gujarat as an incentive grant to Samras Gram Panchayats (General Samras – for the third time in a row and with population from 5001 to 25000) ?
 15. How many farmers in Patan district have benefited from the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana “Per Drop More Crop” micro-irrigation in 2021?
 16. Under ‘Ma Annapurna Scheme’, how many Kg of foodgrains per month are provided free of cost to all Antyoday Anna Yojna card holders of the Gujarat State?
 17. How much assistance is given by the state government to an artist to do a program for the promotion, dissemination and development of ‘Bahurupi’ art ?
 18. Which work of Swami Sachchidananda was awarded the Narmad Suvarna Chandrak?
 19. How many kilometres were travelled during Dandi March,1930 from Ahemdabad?
 20. Who was the ‘Mahakavi’ of the king Harshvardhana’s court?
 21. By what name was Siddhraj Jaisingh known after the victory over Malwa?
 22. Dholavira is the City of which ancient civilization?
 23. Meenaldevi was the princess of which of the following place?
 24. Shrirang Avadhoot Maharaj has written the books in which language?
 25. Whose penname is ‘Thoth Nishaliyo’?
 26. Where was Asait Thakar, the father of Bhavai, originally from?
 27. In which language did Mahavir Swami preach?
 28. By what other name is the Ashadha Sud Purnima known?
 29. Who is the author of the novel ‘Coolie’?
 30. With which Saptarshi (the Seven Rishi) is the Ocimum Sanctum (Tulsi) plant related?
 31. Who will provide the technical guidance to the beneficiary group in the ‘Sapling Plantation Scheme’ by Self Help Groups under the Angbhoot Scheme of the Forest Department?
 32. How many types of nested seeds are found in the biological diversity of the plant recorded in Gujarat?
 33. What percentage are there unclassified forests, out of the 23.26% forest area in India ?
 34. What percentage of the total geographical area is wildlife protected area in India?
 35. How much amount is given under the ‘Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award’?
 36. Where is the lagoon formed in Gujarat?
 37. By what name is the southern-western plain part of Ahmedabad known?
 38. Which certificate can be availed using the Digital Gujarat website?
 39. When was i-Hub established,which is a vibrant incubation setup founded by Education Department, Government of Gujarat?
 40. What proportion of emissions by enhanced CO2 was reduced by the year 2020 under the National Green Mission Scheme?
 41. In which month does the season of returning seasonal winds fall in Gujarat?
 42. When is the ‘National Press Day’ celebrated?
 43. On which Article is the National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances based?
 44. Who released the novel ‘High On Kasol’, which inspired the youth to stay away from drugs?
 45. Which river is known as “ Sorrow of Bihar”?
 46. Which Indian Prime Minister formed the new Ministry of AYUSH?
 47. Which district of Gujarat started the Sanjeevani Express Bike Service?
 48. What is the objective of “Har Ghar Dastak” campaign launched by the Central Government?
 49. When is the first dose of PCV vaccine given to children under the Universal Vaccination Programme across Gujarat?
 50. Which scheme enables the textile processing sector to meet environmental standards through appropriate technology including marine, riverine and Zero Liquid Discharge (ZLD)?
 51. How much amount is payable to handloom weavers/workers in the age group of 18-70, on accidental death under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)?
 52. For which markets financial assistance is provided to the States/eligible handloom agencies for organising marketing events under Handloom Marketing Assistance, the component of National Handloom Development Programme (NHDP)?
 53. What is the objective of the Information, Education and Communication (IEC) Scheme?
 54. What is the position of India in the world’s start-up eco system?
 55. What is the age limit of the beneficary under the ‘Manav Garima Yojana’ of Government of Gujarat?
 56. How many times the amount of premium paid by the beneficiary can be decreased or increased under the ‘Atal Pension Yojana’ in a year?
 57. At how many level the SHREYAS Yojana of Government of India is implemented ?
 58. What is the full form of the Ministry ‘M.S.D.E’ of the Government of India ?
 59. Which Bill provides a framework for the development, maintenance, and management of aids to navigation in India ?
 60. Under which Article of the Constitution the President is provided the powers during the time of Emergency?
 61. Who introduced The Aadhaar Bill, 2016 in Lok Sabha?
 62. Which Indian Agriculture Act has been repealed?
 63. When was the Legal and legislative of India adopted?
 64. Which act has increased the ambit and access of women to safe abortion services ?
 65. Which among the following taxes are levied by the Central Government?
 66. Which of the following services is exempted under the GST bill?
 67. How many villages get benefit of supply of Drinking Water through Sardar Sarovar Dam project?
 68. How many solar power projects have been commissioned on narmada canal in September 2017 for uninterrupted use of power at pumping stations of SSNNL?
 69. Which rule was implemented in the year 2014 to improve the benefits of all services provided by the Government of Gujarat for irrigation, water supply and drainage by repealing the Gujarat Canal Rules, 1962?
 70. Which link is taken from Dharoi Project to recharge Saraswati River as a part of Interlinking River Project ?
 71. Which water is stored in small ponds with the help of Government of India under the Surface Flow Irrigation Scheme to benefit local irrigation?
 72. Where is “Fisheries industrial estate” established in Gujarat?
 73. Which scheme does issue Ayushyman cards, e-shram cards, and certificates of residence at the village level in Gujarat?
 74. On which portal Information related to Gram Samaj is available ?
 75. How much amount is given to build new houses in plain region under ‘Pradhanmantri Awaas Yojan-Gramin’?
 76. How much financial grant was allocated under the PRASAD scheme for the development of Somnath in 2017?
 77. When was GAGAN (Indian satellite-based growth service) tested by AAI at Rajasthan’s Kisangarh airport?
 78. In which Union Territory, the strategic Zozila tunnel is being built to enable mobilisation of the Army and machinery throughout the year?
 79. Who has the Administrative Control of Sagarmala Development Company Limited?
 80. Who was the founder of the Maun Temple ?
 81. When was Nirmal Gujarat Shauchalay Yojana launched?
 82. When was Regional Science Centre at Patan inaugurated?
 83. How much did it cost to build aquatic gallery in Science City, Ahmedabad?
 84. Who is responsible for providing children home to children who need protection and care?
 85. Under which scheme, ‘with a minimum contribution of Rs. 250 eligible applicants of the Scheme can get higher returns of 7.6% and tax benefits of maximum Rs. 1.5 lakh’?
 86. What did INS Kesari Ship carry as COVID Relief help to Indian Ocean nations?
 87. What is the full form of the learning program PMILP?
 88. How much assistance is given to the heir in the circumstances of an accident or natural death of the holder of Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance ?
 89. When a student has to register to avail the benefits of Post Matric Scholarship for SC Student Scheme?
 90. How much amount is given to the student who stands second in the general and science stream of class 12th under the government’s scheme to encourage children of cleaners who studies in class 10th nad 12th ?
 91. How many youths have been given government jobs in Gujarat during the last five years?
 92. Where was Rupaji Parmar born who became a lifelong servant of the Bhil Seva Mandal and the Bhils.
 93. When was the ‘Rahtriya Kishore Swasthya Karyakram’ was launched ?
 94. What is the total amount of assistance received as National Savings Certificates under the Dr. Savita Ambedkar scheme for promotion of inter-caste marriage ?
 95. Which bond is taken for girls who get admission in class 1 under ‘Vidhalakshmi Bond Yojana’ of Gujarat Government?
 96. A famous pilgrimage Ayodhya is situated on the bank of which river?
 97. Which Indian independence activist died at Aga Khan Palace, Pune?
 98. During the period of which Indian emperor did the Chinese Budhhist monk Hiuen Tsang visited India?
 99. ‘Khasi’ is the main language of which state?
 100. By what name are the seven States namely Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland ‘ Manipur ‘Mizoram ‘ Meghalaya and Tripura known?
 101. In Which Sports is the participant called pugilist ?
 102. What do the five rings in the Olympic Flag represent?
 103. What should be the normal pulse rate in human body?
 104. How long can a person who is not a Member of Parliament remain as Minister of Union Ministery ?
 105. Which article of the Constitution of India prescribes the procedure for impeachment of the President?
 106. What is the pen-name of Sursinh Takhtsinh Gohil ?
 107. Which type of reaction is involved in rusting of iron?
 108. Which is the most stable ecosystem ?
 109. When was Dr. Rajendra Prasad honoured with the Bharat Ratna ?
 110. How many people in the category of Foreigners/NRIs/PIOs/OCI have been awarded padma awards for the year 2022 by the Government of India?
 111. When is the ‘National Sports Day’ celebrated?
 112. Which day is celebrated on the fourth Saturday of April in the world?
 113. Apart from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Kolkata , which is the other international airports operating in West Bengal?
 114. In which city of India Environment Minister has launched the first functional smog tower in 2021?
 115. Who wrote the poem “Jay Jay Garvi Gujarat” ?
 116. What is the full form of LED ?
 117. Where Satish Dhawan Space Centre is located ?
 118. Which organisation carried out various social service activities in Gujarat?
 119. Which caves were dedicated to Ajivika, an ascetic sect ?
 120. On which of the following Festival people celebrates birth of Lord Krishna ?
 121. Who is known as the National Teacher of India?
 122. In which museum in the world was the wax statue of Shri Narendrabhai Modi unveiled?
 123. Which storage device can be added to CPU to expand the storage capacity?
 124. When was Gujarat’s first prehistoric survey conducted?
 125. Which element is lost in the body due to dehydration?

[School] Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 04 August 2022 in English

 1. Which project is functioning in the state with the basic objective to improve the breed of cattle and buffaloes for increasing milk production?
 2. Which among following is an aromatic crop?
 3. In memory of Gijubhai Badheka, the year 2021 was celebrated as which year?
 4. Who was the first director of the ‘Dakshinamurti’ institute?
 5. Which scheme of ISTE is aimed at the validation of a process or prototype developed through academic and industrial partnership?
 6. Who will purchase the additional energy that will be generated by the consumers after their consumption under the Gujarat Solar Power Policy?
 7. When was the National Hydrogen Mission launched?
 8. Which institute is planned to be set up for capacity building of drone service providers under The Gujarat Budget 2022-23?
 9. How many farmers have benefited in Patan district under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana ‘Per Drop More Crop’ in the year 2020?
 10. What is the maximum percentage that a donor can donate in any or all development works in Vatan Prem Yojana?
 11. Near which village in Gujarat did the battle of Bhuchar Mori take place?
 12. Which was the first Gujarati film to be honoured at an international film festival?
 13. Which is the headquarter of the newly formed Narmada district?
 14. Which place in Kutch is famous for its Rogan printing embroidery?
 15. What was the ancient name of Ahmedabad?
 16. Who took a pledge not to wear a turban until the Gujarati language gets its reputation?
 17. Which is the first novel of Gujarati literature?
 18. What is the full name of the poet Botadkar ?
 19. How many Puranas are there?
 20. What is the name of the one who wears skyclad ?
 21. Chhath Puja is the famous festival of which state?
 22. What was the name of Lord Krishna’s father?
 23. Who is the author of ‘Jungle Book’?
 24. Which grammar book composed by Hemchandracharya did Siddharaj Jaisingh take out a procession on an elephant palanquin(Palkhee)?
 25. Callicarpa macrophylla plant does represent which Tirthankara (Kevali Vriksha)?
 26. What kind of substance wood is?
 27. Which sanctuary is located in the Kutch district of Gujarat?
 28. How many square kilometres of Kutch Rann Wildlife Sanctuary in Gujarat has been protected?
 29. What is the state animal of Meghalaya?
 30. According to which appendix, application has to be made to avail the benefit of concessional bamboo scheme from forest department to kotwaliyas and bamboo cutters?
 31. What is the full form of GAD ?
 32. Which agency handles the promotion and implementation of IT projects in Gujarat ?
 33. What is the theme of Environment Day-2021?
 34. For which film Abhishek Shah received the best director award of the year-2019 by the Government of Gujarat ?
 35. Which among the following Indian scientists is the former director of Indian Institute of Science, Banglore?
 36. Which state has been declared as the best performing state in the state startup ranking in 2020?
 37. In how many districts of Gujarat is the ‘Border Area Development Programme’ implemented?
 38. Which place does get highest rainfall in india?
 39. Which agency serves as the apex institute in the Gujarat State for Disaster Management Capacity Building?
 40. What is the purpose of celebrating ‘International Yoga day’?
 41. What is the full form of VHND?
 42. What is the rank of India in the exports of cut & polished diamonds in the world, in year 2021-22?
 43. Which agency has been set up to ensure effective implementation of the Gujarat Single Window Clearance Act 2017?
 44. Which mineral is used for filtration of water?
 45. Kolar Gold Mine is located in which of the following states?
 46. How much help does an organization get if it wants to do a cultural program for 1001 to 1500 labours from Gujarat Labour Welfare Board, Government of Gujarat ?
 47. Which certificate is given to the trainees after completion of the training under DST Scheme by the Government of Gujarat?
 48. Which one of the following states has Bicameral Legislature?
 49. Who has the power to remove the Central Vigilance Commissioner?
 50. Through which process a Judge of the Supreme Court can be removed?
 51. Which of the following states have 403 Assembly seats?
 52. Which Act was enacted to compensate workers who were injured due to accidents during employment?
 53. Who has the power to apply the “guillotine” to all pending demands for grants in the Lok Sabha?
 54. In which Amendment of the Constitution Fundamental Duties were added?
 55. What important decision has been taken by the Government of Gujarat to make the revenue process more smooth and secure and to prevent irregularities in land sale cases?
 56. Under which scheme in Gujarat, separate water bodies and check dams have been constructed to facilitate irrigation?
 57. How does Mini Pipe Water Supply Scheme work in Gujarat?
 58. At which place in Gujarat is the famous fishmill plant located?
 59. On which river is the Chutka Hydro-Electric Project located in Kargil district of Ladakh located?
 60. By whom the Presidents of Talukas and District Panchayats are elected?
 61. In which case voter lists are prepared at any time for Panchayat elections (less than 6 months left)?
 62. Which of the following is India’s first 14 lane high way developed under Bharatmala Pariyojana?
 63. What is the form tourism that showcases the rural life, art, culture, and heritage at rural locations, thereby benefiting the local community economically and socially as well as enabling interaction between the tourists and the locals for a more enriching tourism experience ?
 64. What is the amount of insurance in case of death or permanent total disability for travel insurance by IRCTC?
 65. Which of the following agency is not eligible for maintenance under the Green Highways Policy?
 66. How many kilometers is covered in just 7.5 minutes through the ropeway at Girnar, Gujarat?
 67. Know India Programme is a flagship initiative of which ministry?
 68. To which counties did INS Kiltan carry 15 tons of Humanitarian Assistance and Disaster Relief in Dec 2020 under Mission 3 of Mission Sagar Scheme?
 69. What is the limit set for social education camp under BCK-58 by Social justice and Empowerment department?
 70. From when was the Prime Minister Skill Development (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) Scheme implemented?
 71. By which office is the Pujya Swami Tejanand Karmkand Training Scheme implemented?
 72. Which young player from Gujarat won a gold medal in tennis under the Khelo India Youth Games-2022?
 73. Which scheme is being implemented to promote inter-caste marriage between Scheduled Castes and other castes as part of Abolition of Untouchability ?
 74. What is the short form of the Support, Advocacy and Mental health Interventions for children in Vulnerable circumstances And Distress centre under ‘Mission Vatsalya Yojana’ by Ministry of Women & Child Development?
 75. Proteins after digestion are converted into which of the following?
 76. Why Aluminium is used for making cooking utensils?
 77. For which kind of refractive error, bifocal lenses is required to correct the refraction?
 78. Aruna Asaf Ali was associated with which of the following movements?
 79. Which method is followed to measure yarn count in khadi?
 80. By which department The NeSDA initiative was undertaken?
 81. Which village is the first digital village in India?
 82. Which is the district headquarter of Dang?
 83. How many seismic zones are there in India?
 84. Which city in Gujarat is known as ceramic capital of Gujarat?
 85. The information about which dynasty is found in Kalidas’s ‘Malvikagnimitra’?
 86. With which subject is the famous book ‘Lilavati’ related?
 87. Which city is known as Suryanagari?
 88. Which of these Indian city has developed inspite of being mountainous region ?
 89. What number of Shala Praveshotsav and Kanya Kelavani was celebrated in 2022?
 90. How much monthly pension do the beneficiaries get under Retired Athlete Pension Scheme?
 91. Velodrome is an arena for which of the following sporting events ?
 92. Who is the first Indian cricketer to take hat-trick of wickets in a Test ?
 93. Which of the following is protein hormone?
 94. Which part of Indian constitution include ‘Abolition of Untouchability’ ?
 95. Who was the creator of Sherlock Holmes?
 96. Which of the following scientist discovered the principles of heredity?
 97. When was Chandrayaan-2 launched?
 98. Who invented Jet Engine?
 99. Who among the following had been awarded the Padma Vibhushan in field of arts by Government of India in year 2022?
 100. Which is the India’s highest peacetime military award?
 101. Who was honoured with the Dadasaheb Phalke Award in the 26th National Film Awards for the year 1978 ?
 102. When is the ‘World Environment Day’ celebrated?
 103. When is the ‘National Safe Maternity Day ‘celebrated?
 104. When is the ‘International Malala Day’celebrated?
 105. Which one of the following is the longest flower in the world?
 106. Which city is known as ‘White City’ of India?
 107. Where was the India Art Fair (IAF) 2022 organised?
 108. How many plays did Shakespeare write?
 109. Which areas have been removed from the definition of urban area for proper compensation to farmers in land acquisition? As a result, farmers will get the benefit of four times the return of the acquired land.
 110. Which one is Indian Navy’s Sindhughosh-class submarine ?
 111. Maharishi Ved Vyas composed which Dharma Granth?
 112. Who among the following preached the doctrine of “One religion, one caste and one God for mankind“?
 113. Which region of present-day Gujarat was known as “Anarta” region during Kshatrapakala?
 114. In which state is the Stupa of Sanchi located?
 115. Who is known as the Hockey Wizard in India?
 116. Who among the following is the founder of Buddhism?
 117. Plants wilt due to excess of which process?
 118. What is the full form of HTTP?
 119. What is a computer that has more than one processor called ?
 120. What is the full form of W3C?
 121. How many sites of India were inscribed on the World Heritage List by UNESCO till 2021 ?
 122. How many majestic hill Forts of Rajasthan are designated as UNESCO World Heritage Site?
 123. Which of the following is a thermoplastic?
 124. Who is inventor of the World Wide Web?
 125. Where is the Amar Palace located?

[Other] Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 04 August 2022 in English

 1. How many cowsheds have been given financial assistance in Gujarat?
 2. Which scheme was launched by Hon’ble Prime Minister in September, 2019 for control of Foot & Mouth Disease in animals?
 3. In Agriculture, what is the full form of WBCIS ?
 4. What is the main objective of ‘Nipun Bharat Mission’?
 5. What name does the “HRD Ministry” have under the New Education Policy 2020?
 6. Who has been appointed as the Principal Scientific Advisor (PSA) to the Indian Government in 2022?
 7. Where is Shri Somnath Sanskrit University located in Gujarat?
 8. How many tons of carbon dioxide pollution has been reduced annually due to solar power generation in Charanka Solar Park?
 9. Under which scheme will the households identified by the SECC of 2011 be eligible for free electricity connections?
 10. When was the National Offshore Wind Energy Policy notified?
 11. What is the full form of IREDA?
 12. What is the full form of PROOF ?
 13. What is the interest rate of Inter Corporate Deposit (ICD) for 1 year to 3 years w.e.f 1st Sept. 2021?
 14. What is the amount paid by the Government of Gujarat as an incentive grant to Samras Gram Panchayats (General Samras – for the third time in a row and with population from 5001 to 25000) ?
 15. How many farmers in Patan district have benefited from the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana “Per Drop More Crop” micro-irrigation in 2021?
 16. Under ‘Ma Annapurna Scheme’, how many Kg of foodgrains per month are provided free of cost to all Antyoday Anna Yojna card holders of the Gujarat State?
 17. How much assistance is given by the state government to an artist to do a program for the promotion, dissemination and development of ‘Bahurupi’ art ?
 18. Which work of Swami Sachchidananda was awarded the Narmad Suvarna Chandrak?
 19. How many kilometres were travelled during Dandi March,1930 from Ahemdabad?
 20. Who was the ‘Mahakavi’ of the king Harshvardhana’s court?
 21. By what name was Siddhraj Jaisingh known after the victory over Malwa?
 22. Dholavira is the City of which ancient civilization?
 23. Meenaldevi was the princess of which of the following place?
 24. Shrirang Avadhoot Maharaj has written the books in which language?
 25. Whose penname is ‘Thoth Nishaliyo’?
 26. Where was Asait Thakar, the father of Bhavai, originally from?
 27. In which language did Mahavir Swami preach?
 28. By what other name is the Ashadha Sud Purnima known?
 29. Who is the author of the novel ‘Coolie’?
 30. With which Saptarshi (the Seven Rishi) is the Ocimum Sanctum (Tulsi) plant related?
 31. Who will provide the technical guidance to the beneficiary group in the ‘Sapling Plantation Scheme’ by Self Help Groups under the Angbhoot Scheme of the Forest Department?
 32. How many types of nested seeds are found in the biological diversity of the plant recorded in Gujarat?
 33. What percentage are there unclassified forests, out of the 23.26% forest area in India ?
 34. What percentage of the total geographical area is wildlife protected area in India?
 35. How much amount is given under the ‘Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award’?
 36. Where is the lagoon formed in Gujarat?
 37. By what name is the southern-western plain part of Ahmedabad known?
 38. Which certificate can be availed using the Digital Gujarat website?
 39. When was i-Hub established,which is a vibrant incubation setup founded by Education Department, Government of Gujarat?
 40. What proportion of emissions by enhanced CO2 was reduced by the year 2020 under the National Green Mission Scheme?
 41. In which month does the season of returning seasonal winds fall in Gujarat?
 42. When is the ‘National Press Day’ celebrated?
 43. On which Article is the National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances based?
 44. Who released the novel ‘High On Kasol’, which inspired the youth to stay away from drugs?
 45. Which river is known as “ Sorrow of Bihar”?
 46. Which Indian Prime Minister formed the new Ministry of AYUSH?
 47. Which district of Gujarat started the Sanjeevani Express Bike Service?
 48. What is the objective of “Har Ghar Dastak” campaign launched by the Central Government?
 49. When is the first dose of PCV vaccine given to children under the Universal Vaccination Programme across Gujarat?
 50. Which scheme enables the textile processing sector to meet environmental standards through appropriate technology including marine, riverine and Zero Liquid Discharge (ZLD)?
 51. How much amount is payable to handloom weavers/workers in the age group of 18-70, on accidental death under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)?
 52. For which markets financial assistance is provided to the States/eligible handloom agencies for organising marketing events under Handloom Marketing Assistance, the component of National Handloom Development Programme (NHDP)?
 53. What is the objective of the Information, Education and Communication (IEC) Scheme?
 54. What is the position of India in the world’s start-up eco system?
 55. What is the age limit of the beneficary under the ‘Manav Garima Yojana’ of Government of Gujarat?
 56. How many times the amount of premium paid by the beneficiary can be decreased or increased under the ‘Atal Pension Yojana’ in a year?
 57. At how many level the SHREYAS Yojana of Government of India is implemented ?
 58. What is the full form of the Ministry ‘M.S.D.E’ of the Government of India ?
 59. Which Bill provides a framework for the development, maintenance, and management of aids to navigation in India ?
 60. Under which Article of the Constitution the President is provided the powers during the time of Emergency?
 61. Who introduced The Aadhaar Bill, 2016 in Lok Sabha?
 62. Which Indian Agriculture Act has been repealed?
 63. When was the Legal and legislative of India adopted?
 64. Which act has increased the ambit and access of women to safe abortion services ?
 65. Which among the following taxes are levied by the Central Government?
 66. Which of the following services is exempted under the GST bill?
 67. How many villages get benefit of supply of Drinking Water through Sardar Sarovar Dam project?
 68. How many solar power projects have been commissioned on narmada canal in September 2017 for uninterrupted use of power at pumping stations of SSNNL?
 69. Which rule was implemented in the year 2014 to improve the benefits of all services provided by the Government of Gujarat for irrigation, water supply and drainage by repealing the Gujarat Canal Rules, 1962?
 70. Which link is taken from Dharoi Project to recharge Saraswati River as a part of Interlinking River Project ?
 71. Which water is stored in small ponds with the help of Government of India under the Surface Flow Irrigation Scheme to benefit local irrigation?
 72. Where is “Fisheries industrial estate” established in Gujarat?
 73. Which scheme does issue Ayushyman cards, e-shram cards, and certificates of residence at the village level in Gujarat?
 74. On which portal Information related to Gram Samaj is available ?
 75. How much amount is given to build new houses in plain region under ‘Pradhanmantri Awaas Yojan-Gramin’?
 76. How much financial grant was allocated under the PRASAD scheme for the development of Somnath in 2017?
 77. When was GAGAN (Indian satellite-based growth service) tested by AAI at Rajasthan’s Kisangarh airport?
 78. In which Union Territory, the strategic Zozila tunnel is being built to enable mobilisation of the Army and machinery throughout the year?
 79. Who has the Administrative Control of Sagarmala Development Company Limited?
 80. Who was the founder of the Maun Temple ?
 81. When was Nirmal Gujarat Shauchalay Yojana launched?
 82. When was Regional Science Centre at Patan inaugurated?
 83. How much did it cost to build aquatic gallery in Science City, Ahmedabad?
 84. Who is responsible for providing children home to children who need protection and care?
 85. Under which scheme, ‘with a minimum contribution of Rs. 250 eligible applicants of the Scheme can get higher returns of 7.6% and tax benefits of maximum Rs. 1.5 lakh’?
 86. What did INS Kesari Ship carry as COVID Relief help to Indian Ocean nations?
 87. What is the full form of the learning program PMILP?
 88. How much assistance is given to the heir in the circumstances of an accident or natural death of the holder of Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance ?
 89. When a student has to register to avail the benefits of Post Matric Scholarship for SC Student Scheme?
 90. How much amount is given to the student who stands second in the general and science stream of class 12th under the government’s scheme to encourage children of cleaners who studies in class 10th nad 12th ?
 91. How many youths have been given government jobs in Gujarat during the last five years?
 92. Where was Rupaji Parmar born who became a lifelong servant of the Bhil Seva Mandal and the Bhils.
 93. When was the ‘Rahtriya Kishore Swasthya Karyakram’ was launched ?
 94. What is the total amount of assistance received as National Savings Certificates under the Dr. Savita Ambedkar scheme for promotion of inter-caste marriage ?
 95. Which bond is taken for girls who get admission in class 1 under ‘Vidhalakshmi Bond Yojana’ of Gujarat Government?
 96. A famous pilgrimage Ayodhya is situated on the bank of which river?
 97. Which Indian independence activist died at Aga Khan Palace, Pune?
 98. During the period of which Indian emperor did the Chinese Budhhist monk Hiuen Tsang visited India?
 99. ‘Khasi’ is the main language of which state?
 100. By what name are the seven States namely Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland ‘ Manipur ‘Mizoram ‘ Meghalaya and Tripura known?
 101. In Which Sports is the participant called pugilist ?
 102. What do the five rings in the Olympic Flag represent?
 103. What should be the normal pulse rate in human body?
 104. How long can a person who is not a Member of Parliament remain as Minister of Union Ministery ?
 105. Which article of the Constitution of India prescribes the procedure for impeachment of the President?
 106. What is the pen-name of Sursinh Takhtsinh Gohil ?
 107. Which type of reaction is involved in rusting of iron?
 108. Which is the most stable ecosystem ?
 109. When was Dr. Rajendra Prasad honoured with the Bharat Ratna ?
 110. How many people in the category of Foreigners/NRIs/PIOs/OCI have been awarded padma awards for the year 2022 by the Government of India?
 111. When is the ‘National Sports Day’ celebrated?
 112. Which day is celebrated on the fourth Saturday of April in the world?
 113. Apart from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Kolkata , which is the other international airports operating in West Bengal?
 114. In which city of India Environment Minister has launched the first functional smog tower in 2021?
 115. Who wrote the poem “Jay Jay Garvi Gujarat” ?
 116. What is the full form of LED ?
 117. Where Satish Dhawan Space Centre is located ?
 118. Which organisation carried out various social service activities in Gujarat?
 119. Which caves were dedicated to Ajivika, an ascetic sect ?
 120. On which of the following Festival people celebrates birth of Lord Krishna ?
 121. Who is known as the National Teacher of India?
 122. In which museum in the world was the wax statue of Shri Narendrabhai Modi unveiled?
 123. Which storage device can be added to CPU to expand the storage capacity?
 124. When was Gujarat’s first prehistoric survey conducted?
 125. Which element is lost in the body due to dehydration?

Information Source Government Official Website: https://quiz.g3q.co.in/quizbank

Important Links

Read Official Press NoteClick Here
Read Official NotificationClick Here
Official Website LinkClick Here
Join With us On WhatsAppClick Here
Home PagePM Viroja – Sarkari yojana

Also Read:

3 thoughts on “Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 04 August 2022 in English @g3q.co.in ”

Leave a Comment

ઇન્સ્ટન્ટ સેન્ડવીચ ઢોકળા Manav Garima Yojana 2022 હેઠળ પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓની યાદી ફરી એકવાર વતનમાં આવશે વડાપ્રધાન હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા ભરતી બહાર 31 ઓગષ્ટ ના ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો